Beautiful Temple รวมวัดสวยระดับท็อปในเมืองไทย

EDTguide แคมเปญ

Beautiful Temple รวมวัดสวยระดับท็อปในเมืองไทย

วิหารพระมงคลบพิตร

วิหารพระมงคลบพิตร

วิหารพระมงคลบพิตร อยุธยา

ที่ตั้ง : ทางด้านใต้ของวัดพระศรีสรรเพชญ์ อ.พระนครศรีอยุธยา อยุธยา

พระมงคลบพิตร เป็นพระพุทธรูปบุสัมฤทธิ์องค์ใหญ่องค์หนึ่งในประเทศไทย ครั้นถึงแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าเสือ ยอดมณฑปเกิดไฟไหม้เพราะอสนีบาตทำให้ส่วนบนขององค์พระมงคลบพิตรเสียหาย จึงโปรดให้ก่อสร้างใหม่ แปลงเป็นพระวิหารแทน เมื่อเสียกรุงครั้งที่ 2 วิหารพระมงคลบพิตรได้ถูกไฟไหม้ พระวิหารและองค์พระพุทธรูปได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ บริเวณข้างวิหารพระมงคลบพิตรทางด้านทิศตะวันออก เดิมเป็นสนามหลวง ใช้เป็นที่สำหรับสร้างพระเมรุพระบรมศพของพระมหากษัตริย์และเจ้านายเช่นเดียวกับท้องสนามหลวงของกรุงเทพฯ

รายละเอียดและแผนที่ / ดูภาพเพิ่มเติม


Beautiful Temple รวมวัดสวยระดับท็อปในเมืองไทย

Beautiful Temple รวมวัดสวยระดับท็อปในเมืองไทย